Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που ο εργοδότης:

1. Ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
2. Δε βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.
3. Δεν έχει καταβάλει εισφορές για έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.

Το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορεί να αναστείλει για τον εργοδότη τη δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείρισης της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.

Η άρση του μέτρου αυτού λαμβάνει χώρα όταν εξοφληθεί συνολικά η οφειλή ή όταν αυτή ρυθμιστεί, υπό την προϋπόθεση της αποστολής των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων στο ΚΕΑΟ και της πραγματοποίησης ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

Τα ανωτέρω ισχύον από τη δημοσίευση της απόφασης (28/11/2019).