Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση (πρόσκληση) ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους παρακάτω 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

■ δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

■ μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

■ οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

■ εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

■ ιατροί όλων των ειδικοτήτων

■ ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 

 1. Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 2. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Την υλοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης, αποκλειστικά διαμέσου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης.

Η διαχείριση των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος ή από εξουσιοδοτημένους παρόχους κατάρτισης, η συνεχής ενημέρωση των ωφελούμενων για τη δράση, κ.λπ., θα πραγματοποιηθεί μέσω του Π.Σ. Εργάνη στο https://elearning.yeka.gr

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο έως τις 20.4.2020.

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων θα αφορά σε δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, αρχίζει το αργότερο στις 20.4.2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 30.4.2020. Η προθεσμίες δύναται να παραταθούν.

Η τηλεκατάρτιση μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεών της, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 31.5.2020.

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω αυτής ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εφόσον το επιθυμεί, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιό της.

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6€ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 λεπτά.

Το ποσό που θα λάβει θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Αντικείμενα τηλεκατάρτισης

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

– Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα

– Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

– Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων o Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

– Αυθεντικοποίηση & κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής o Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων o Διαδικτυακή συνεργασία.

 

 1. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

– Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια

– Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί ορισμοί του ν. 4412/2016

– Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες του ν. 4412/2016

– Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων

– Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

– Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

– Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

– Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους

– Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

 

 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

– Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

– Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

– Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)

– Η έννοια του Search Engine Optimization

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές

– Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

– Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

– Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων

– Επεξεργασία κειμένου

– Υπολογιστικά Φύλλα

– Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

– Παρουσιάσεις

– Βάσεις Δεδομένων

 

 1. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

– Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.

– Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο

– Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου

– Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές

– Η έννοια της τηλεργασίας

– Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

 

 1. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

– Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

– Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

– Δημιουργία «πράσινου προφίλ»

– Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα

– Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών

– Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες

– Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

– Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές

– Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές

– Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ

– Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα

– Συστήματα «έξυπνων» εφαρμογών

– Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

 

 1. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

– Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

– Υπηρεσίες Διαδικτύου

– Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

– Διαδικτυακή Συνεργασία

– Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη

– Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)

– Πρακτικές DEVOPS

 

 1. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

– Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι

– Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων

– Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές

– Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές

– Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών

– Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων

– Υπηρεσίες Διαδικτύου

– Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

– Διαδικτυακή Συνεργασία

– Πληροφορικός Γραμματισμός

– ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

 

 1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

– Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.

– Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.

– Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.

– Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.

– Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.

– Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

 

 1. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

– Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

– SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

– Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης

– Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing

– Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing

– Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media

– Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

– Mobile εφαρμογές